Series: Cosplay

#California #Sacramento #sacanime #cosplay #cosplayportrait #comiccon #animecon #portrait #conphoto #atthecon #bw_photo #blackandwhitephotography #bw_addiction #blackandwhite_photos #blackandwhitestyle #blackandwhite_photography #blackandwhiteart #blackandwhitephoto #blackandwhite_art #blackandwhites #bw_photography #blackandwhitetheme #bw_art #lifeinblackandwhite #bw_universe